Breaking News

Happy Christmas 2016


Merry Christmas 2016, Ang dalangin ko sa Panginoon, nawa'y magkaroon na ng daan sa ipagkakasundo sa bawat pamilyang may sigalot at may alitan... nawa'y maghari na sa kanila ang pagmamahalan, pagbibigayan, paguunawaan at pagpapatawaran. Aking dalangin na nawa sila ay mapalapit sa Panginoon, makilala nila ang Panginoong Jesus ng buong puso at lubusan, nawa'y tanggapin nila ang Salita ng Diyos na syang magpapalaya sa kanila sa lahat ng umaalipin sa kanila... lalo na ang kasalanan. Ito po ang aking dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus amen. 

1 comment:

Today is