Breaking News

Lucas 1:26-38


PRAYER : OH AMANG BANAL DIYOS NA DAKILA AT MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT, SA PANGALAN NI JESUS NA AMING PANGINOON AT BUGTONG MONG ANAK, PINUPURI AT PINASASALAMATAN KA NAMIN, DAHIL SA IYONG KABUTIHAN AT KAGANDANG LOOB SA AMING MGA BUHAY, SINASAMBA NAMIN ANG IYONG KALUWALHATIAN, ANG IYONG KANINGNINGAN ANG IYONG KAGANDAHAN AT ANG IYONG KATAPATAN, SA GABI PONG ITO, SAMAHAN MO PO KAMI, MANGUSAP PO KAYO SA AMIN, HABANG IPINAPAHAYAG ANG MABUTING BALITA, DALANGIN KO PO NA MARANASAN KA NAMIN, MARANASAN NAMIN ANG IYONG BANAL NA PRESENSYA AT ANG IYONG PAGKILOS SA AMING MGA BUHAY. AT SA MAKAPANGYARIHANG PANGALAN NI JESUS AY SINASAWAY KO ANG LAHAT NG GAWA AT LALANG NG DIYABLO AT ANG DESTRUCTION AY WINAWALANG KABULUHAN KO SA PANGALAN NI JESUS. AMA INAANGKIN PO NAMIN ANG PAGPAPALA MO SA BAWAT ISA, SA IYO PO NAG BUBUHAT ANG TAGUMPAY KAYA, SAYO NAMIN INIAALAY ANG AMING TAUS PUSONG PASASALAMAT. ITO PO ANG AMING DALANGIN, TO GOD BE THE GLORY, IN JESUS NAME WE PRAY. AMEN.

LUCAS 1:26-38  NANG IKAANIM NA BUWAN NA NG PAGDADALANTAO NI ELISABET, ANG ANGHEL GABRIEL AY SINUGO NG DIYOS SA NAZARET, GALILEA, SA ISANG DALAGA NA ANG PANGALA’Y MARIA, SIYA’Y NAKATAKDANG IKASAL KAY JOSE, NA AYON SA SULAT NI SAN MATEO AY ISANG TAONG MATUWID MULA SA LAHI NI HARING DAVID, PAGLAPIT NG ANGHEL SA KINAROROONAN NG DALAGA, BINATI NIYA ITO, “MATUWA KA! IKAW AY KALUGOD-LUGOD SA DIYOS,” WIKA NIYA, “SUMASAIYO ANG PANGINOON!” NAGULUMIHANAN SI MARIA SA GAYONG PANGUNGUSAP, AT INISIP NIYANG MABUTI KUNG ANO ANG KAHULUGAN NIYON, KAYA’T SINABI SA KANYA NG ANGHEL, “HUWAG KANG MATAKOT, MARIA, SAPAGKAT KINALULUGDAN KA NG DIYOS, MAKINIG KA! IKAW AY MAGLILIHI AT MANGANGANAK NG ISANG LALAKI, AT SIYA’Y TATAWAGIN MONG JESUS, MAGIGING DAKILA SIYA, AT TATAWAGING ANAK NG KATAAS-TAASAN, IBIBIGAY SA KANYA NG PANGINOONG DIYOS ANG TRONO NG KANYANG AMANG SI DAVID, MAGHAHARI SIYA SA ANGKAN NI JACOB MAGPAKAILANMAN, AT ANG KANYANG PAGHAHARI AY WALANG HANGGAN,” “PAANONG MANGYAYARI ITO, GAYONG AKO’Y DALAGA?” TANONG NI MARIA, SUMAGOT ANG ANGHEL, “BABAB’A SA IYO ANG ESPIRITU SANTO, AT LILILIMAN KA NG KAPANGYARIHAN NG KATAAS-TAASAN. KAYA’T BANAL ANG IPANGANGANAK MO AT TATAWAGING ANAK NG DIYOS, NATATANDAAN MO ANG IYONG KAMAG-ANAK NA SI ELISABET? ALAM NG LAHAT NA SIYA’Y BAOG, NGUNIT NAGLIHI SIYA SA KABILA NG KANYANG KATANDAAN, AT NGAYO’Y IKAANIM NA BUWAN NA NG KANYANG PAGDADALANTAO—SAPAGKAT WALANG HINDI MAPANGYAYARI ANG DIYOS,” SUMAGOT SI MARIA, “AKO’Y ALIPIN NG PANGINOON, MANGYARI SA AKIN ANG IYONG SINABI,” AT NILISAN SIYA NG ANGHEL.“
WALANG HINDI MAPANGYAYARI ANG DIYOS, ANG LAHAT NG IPINAHAYAG NG ANGHEL KAY MARIA, AY MGA BUHAY AT BANAL NA SALITA, MULA SA BIBIG NG DIYOS, IBIG SABIHIN, ITO’Y MAG-KAKATOTOO, MAGAGANAP, MANGYAYARI AT MATUTUPAD, AT WALANG SINUMAN, ANG MAKAHAHADLANG SA NAPAKADAKILANG PLANO O LAYUNIN NG DIYOS NA ITO, PARA SA SANGKATAUHAN, KAHIT HADLANGAN PA ITO NG DIYABLO NA ATING KAAWAY…
SA JOHN CHAPTER 10:10… AY MALINAW NA SINASABI NA ANG DIYABLO NA ATING KAAWAY, AY NAPARITO UPANG MAGNAKAW, PUMATAY AT MAGWASAK,    NANGYARI PO IYON, DOON SA GENESIS CHAPTER 3, NANG ANG TAO AY MATUKSO, SUMUWAY, NAGKASALA…   NANAKAW, NAMATAY AT NAWASAK ANG MAGANDANG PAGTITINGINAN O ANG PERPEKTO O BUONG RELASYON NG TAO SA DIYOS, NAWALA RIN, ANG KARAPATAN SA TAO, NA KUMAIN, NG BUNGANGKAHOY NG BUHAY, NA NASA HALAMANAN NG EDEN, NAWALA RIN ANG KARAPATAN NG TAO, NA MANATILI SA PILING NG DIYOS, DAHIL SA KASALANAN, AY PINALAYAS SILA, SA HALAMANAN NG EDEN…    SUBALIT, HINDI PO DITO NATATAPOS, ANG PAG-IBIG NG DIYOS AY HINDI NAGMAMALIW, ANG KANYANG AWA, AY WALANG HANGGAN, NAIS PO NG DIYOS, NA MULING MABUO, O MA-RESTORE ANG RELASYONG ITO, NG TAO SA DIYOS, ISANG MATIBAY NA RELASYON, NA MAG HAHATID SA KANYA, HANGGANG SA BUHAY NA WALANG HANGGAN, SA PILING NG DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN,  KAYA GAYON NA LAMANG ANG PAG-IBIG NG DIYOS SA SANLIBUTAN, IBINIGAY NIYA, ANG KAISA-ISA NYANG ANAK NA SI JESUS, UPANG ANG SINUMAN, ANG TUMANGGAP SA JESUS NA ITO, BILANG KANYANG PANGINOON AT TAGAPAGLIGTAS, MANANALIG AT MANANAMPALATAYA, MAGSISISI NG LUBOS AT TATALIKOD SA KANYANG MGA LIKONG GAWA AT KASALANAN, AY HINDI MAPAPAHAMAK, KUNDI MAGKAKAROON SYA NG RELASYON SA DIYOS, AT NG BUHAY NA WALANG HANGGAN.
KAYA ANG KAPANGANAKAN NI JESUS, AY HINDI LANG PO TUMUTUKOY SA                   PAG-MAMAHALAN, PAG-BIBIGAYAN, PAG-UUNAWAAN AT PAGPAPATAWARAN SA LOOB AT LABAS NG TAHANAN, TUMUTUKOY DIN PO ITO, SA PAG TUBOS NG DIYOS SA ATING MGA KASALANAN, UPANG TAYO, AY MAGKAROON NGA NG RELASYON SA DIYOS…   KAYA SI JESUS, ANG ATING NAGING TULAY SA AMA, SI JESUS ANG NAGING DAAN, KATOTOHANAN AT BUHAY, UPANG ANG TAO, AY MAKAPILING NG DIYOS, SA KANYANG KAHARIAN, NG PANG WALANG HANGGAN.
KAYA HINDI NA PO MAHALAGA SA DIYOS, ANG KATATAYUAN NG ISANG TAO, KUNG     MA-IPANGANAK MAN, ANG KANYANG ANAK, SA ISANG FIVE STAR HOTEL, O SA ISANG BAHAY PANULUYAN, ANG MAHALAGA SA DIYOS, AY ANG CHARACTER, ANG CHARACTER, NG KANYANG MGA MAGULANG, NA TATAYONG AMA AT INA, NA SIYANG HUHUBOG O BUBUO, SA PAGKATAO NG BUGTONG NYANG ANAK.  “KUNG ANO ANG PUNO, IYON DIN ANG BUNGA, KUNG BANAL ANG AMA, BANAL DIN ANG ANAK.”
HINDI PINILI NG DIYOS ANG MAGIGING AMA AT INA NG BATANG SI JESUS NA IRESPONSABLE, ISANG LASINGGERO, BABAERO, SUGALERO, BASAGULERO, BAGKUS ANG PINILI NIYA, AY YUNG TALAGANG, KARAPAT-DAPAT SA BANAL NYANG HARAPAN, SI JOSE NA ISANG MATUWID, HINDI GUMAGAWA NG MASAMA, MERON BANG MATUWID NA GUMAGAWA NG MASAMA?
HINDI RIN PINILI NG DIYOS ANG ISANG INA, NA MASAMANG BABAE, NA MABABA ANG LIPAD, BAGKUS ANG PINILI NIYA, AY SI MARIA NA KALUGOD-LUGOD SA KANYA, SA BIBLIA, SINASABI, NA ANG KALUGOD-LUGOD SA DIYOS, AY IYONG MAY PANANALIG SA DIYOS, MARUNONG MAKINIG AT MARUNONG SUMUNOD SA SINASABI NG DIYOS O NG SALITA NG DIYOS, HINDI NABUBUHAY AYON SA LAMAN KUNDI AYON SA ESPIRITU, ANG SABI NI SAN PABLO, ANG NABUBUHAY AYON SA LAMAN, AY AANI NG KAMATAYAN AT ANG NABUBUHAY AYON SA ESPIRITU, AY AANI NG BUHAY NA WALANG HANGGAN.
KAYA’T NANINIWALA PO AKO, NA GINABAYAN,  PINATNUBAYAN, AT TINURUAN NILA JOSE AT MARIA, NG SALITA NG DIYOS ANG BATANG SI JESUS, PINALAKI NILA ITO SA TUNTUNIN AT ARAL NG PANGINOON. KAYA ANO PO ANG NAGING OUTCOME, ANO ANG KINALABASAN, AYON SA LUCAS CHAPTER 2, SA HULING DALAWANG TALATA, SI JESUS AY NAGING MASUNURING ANAK, UMUNLAD ANG KANYANG KARUNUNGAN SA SALITA NG DIYOS AT LALONG KINALUGDAN NG DIYOS AT NG MGA TAO.
KAYA SA GABI PONG ITO, ANG NAIS NG DIYOS, AY HANGARIN NG ATING MGA PUSO, NA MAGING MATUWID, AT KALUGOD-LUGOD TAYO, SA HARAPAN NG ATING DIYOS…
ANG SABI NGA PO NG 1 PETER 1:16 AT LEVITICUS 11:44, “YAMANG AKONG INYONG DIYOS AY BANAL, DAPAT DIN KAYONG MAGPAKABANAL” AT WALA PONG DAPAT NA MAGING HUWARAN, UPANG TAYO’Y MAGING BANAL, KUNDI SI JESUS NA BANAL, “ SABI NI JESUS SA JOHN CHAPTER 8:46 , “SINO SA INYO ANG MAKAPAGSASABING NAGKASALA AKO.”
SA MGA HULING ARAW, SABI NG REVELATION, ANG MASAMA AY MAGPATULOY SA PAGPAPAKASAMA, ANG MARUMI SA KANYANG PAGPAPAKARUMI, NGUNIT ANG MABUTI AY MAGPATULOY SA PAGPAPAKABUTI, AT ANG BANAL SA PAGPAPAKABANAL. KUNG TALAGANG NAKIKIPAG ISA TAYO KAY KRISTO, ALIN PO ANG DAPAT NATING TAHAKIN… TATALIKDAN BA NATIN ANG ATING PANANAMPALATAYA, TATALIKDAN BA NATIN ANG DIYOS NA TUMAWAG SA ATIN… DAPAT PO AY “ NO TURNING BACK ”
ANG SABI PO NG PANGINOON SA JOHN  CHAPTER 15:5 “ AKO ANG PUNO NG UBAS, KAYO ANG MGA SANGA.  ANG NANANATILI SA AKIN, AT AKO SA KANYA, ANG SIYANG MAMUMUNGA NANG SAGANA; SAPAGKAT WALA KAYONG MAGAGAWA KUNG KAYO’Y HIWALAY SA AKIN. “
‘DI PO BA, ANG DAGTA ANG NANANALAYTAY SA PUNO, AT DAGTA RIN ANG DUMADALOY SA MGA SANGA, GAYUNDIN PO NAMAN, KUNG ANO ANG CHARACTER NA MERON ANG PUNO, AY DAPAT DIN PO, NA IYON DIN ANG CHARACTER NA NASA MGA SANGA. AT DAHIL SA PANANALIG NATIN KAY KRISTO, TAYO AY NAUGPONG SA PUNO.
UNA, SI JESUS ANG PUNO, AY MAAMO, DAPAT DIN PO TAYONG MGA SANGA NA NAKAUGPONG AT NANANALIG SA KANYA, AY MAGING MAAMO, HINDI MABAGSIK O MABALASIK AT HINDI MAGASPANG ANG PAG-UUGALI.
PANGALAWA, SI JESUS ANG PUNO, AY MABABA ANG KALOOBAN, DAPAT DIN PO TAYONG MGA SANGA NA NAKAUGPONG AT NANANALIG SA KANYA, AY MAGING MABABA ANG KALOOBAN, HINDI MATAAS ANG KALOOBAN O MA-PRIDE.
PANGATLO, SI JESUS ANG PUNO, AY MASUNURIN, DAPAT DIN PO TAYONG MGA SANGA NA NAKAUGPONG AT NANANALIG SA KANYA, AY MAGING MASUNURIN, HINDI MASUWAYIN, HINDI LIMITED LANG ANG PAGSUNOD O ANG PAGLILINGKOD SA DIYOS.
PANG-APAT, SI JESUS ANG PUNO, AY MAPAGPATAWAD, DAPAT DIN PO TAYONG MGA SANGA NA NAKAUGPONG AT NANANALIG SA KANYA, AY MAGING MAPAGPATAWAD, HINDI MAPANG-HUSGA AT MAPAG-HIGANTI, KUNDI MAUNAWAIN.
AT PANG-LIMA, SI JESUS ANG PUNO, AY NAG-ALAY NG KANYANG BUHAY, NAGTIIS NG HIRAP AT NAGPAKASAKIT HANGGANG SA KRUS, PARA SAYO AT PARA SA AKIN, UPANG TAYO’Y MALIGTAS, DAPAT DIN PO TAYONG MGA SANGA NA NAKAUGPONG AT NANANALIG SA KANYA, AY UNA SA LAHAT, AY DAPAT PONG MAMATAY TAYO SA KASALANAN, SAPAGKAT, PAANO PO NATIN MAI-AALAY ANG ATING BUHAY SA DIYOS AT SA ATING KAPWA, KUNG MAY KASALANAN PANG NANANALAYTAY SA ATING PAGKATAO O SA ILANG BAHAGI NG ATING KATAWAN,
ANG SABI PO NG GALACIA 5:24 “AT PINATAY NA NG MGA NAKIPAG-ISA KAY KRISTO JESUS ANG LIKAS NILANG PAGKATAO, KASAMA ANG MASASAMANG PITA NITO.”
PANGALAWA SA PANGLIMA, AY IALAY PO NATIN ANG ATING BUHAY SA DIYOS BILANG BUHAY, BANAL AT KALUGOD-LUGOD SA KANYA, ISUKO NA PO NATIN ANG LAHAT-LAHAT SA KANYA.
AT PANGATLO SA PANGLIMA, IALAY DIN PO NATIN ANG ATING SARILI SA ATING KAPWA, NA HINDI PA KUMIKILALA SA DIYOS, MAGKAROON DIN PO TAYO NG ORAS, PANAHON, UPANG ANG MABUTING BALITA AY MAIBAHAGI SA KANILA, TINANGGAP NATIN ANG KALIGTASAN NG LIBRE, IBAHAGI DIN NATIN ITO NG LIBRE, UPANG SILA RIN PO AY MANALIG SA DIYOS AT MALIGTAS.
SABI PO NG 1 PETER 4:1 “YAMANG SI KRISTO’Y NAGBATA NG HIRAP SA BUHAY NA ITO, KAYO MAN, AY DAPAT MAGING HANDA SA PAGTITIIS, SAPAGKAT ANG NAGTITIIS NG HIRAP SA BUHAY NA ITO, AY TUMALIKOD NA SA PAGKAKASALA.”
KUNG TAYO PO AY, MAKAPAG PAPATULOY NA MAKATULAD KAY KRISTO O MAKAPA-NANATILI SA PANGINOON, TAYO PO AY MAGTATAGUMPAY.
SABI PO NG REVELATION “SA MAGTATAGUMPAY, AY IBIBIGAY KO ANG KARAPATANG KUMAIN, NG BUNGA NG PUNONGKAHOY NG BUHAY NA NASA HALAMANAN NG DIYOS. ” IBIG SABIHIN PO NITO, AY MAKAKAPILING NA NATIN ANG ATING PANGINOONG JESU-KRISTO AT ANG DIYOS AMA NG MUKHAAN, SA KANYANG KAHARIAN, NG WALANG HANGGAN. “ KAYA, INGATAN PO NATIN, ANG ATING RELASYON SA DIYOS, HUWAG NATING HAYAAN NA ITO’Y MAWASAK NG KAAWAY. ” ANG SABI NI JESUS SA REVELATION 22:12 “DARATING NA AKO! DALA KO ANG MGA GANTIMPALANG IBIBIGAY SA BAWAT ISA, AYON SA KANILANG GINAWA!
***   MAGWAKAS PO TAYO SA ISANG AWIT, PURIFY YOUR PEOPLE O GOD   ***

No comments

Today is